Reel Ejer og Politisk Eksponeret Person

I henhold til Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er vi forpligtet til at indhente oplysninger om firmaets ejerstruktur og firmaets reelle ejer samt oplysning om den reelle ejer er en politisk eksponeret person (PEP). Vi anbefaler derfor, at du har oplysninger om ejendomsstruktur og reelle ejer til rådighed for at fuldføre ansøgningen.

Hvem er firmaets reelle ejer

Den reelle ejer er den eller de fysiske person/er, som alene eller sammen med nogle nært tilknyttede, direkte eller indirekte, i sidste ende ejer eller kontrollerer en juridisk person, hvis han eller hun:

 • er indehaver af aktier, andre andele eller på anden vis kontrollerer mere end 25 procent af ejerandelene eller stemmerettighederne i den juridiske person, eller
 • har ret til at udpege eller afskedige mere end halvdelen af den juridiske persons bestyrelse eller tilsvarende ledere, eller
 • hvis der er tale om et retligt arrangement, herunder i en fond, trust el.lign. skal den eller de personer der i sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser anses som reelle ejere. Dette kan eksempelvis være bestyrelsen, særligt begunstigede personer eller stiftere, forvaltere og protektorer.

Hvis ingen af ovenstående kan identificeres eller der er tvivl om de personer der er identificeret er reelle ejere, skal den samlede daglige ledelse anses for at være den reelle ejer. Findes ingen daglig ledelse skal samtlige medlemmer af bestyrelsen anses for at være reelle ejere.

Gennem ejerskab af andre juridiske personer, kan den reelle ejer have et indirekte ejerskab i selskabet som fremgår af ansøgningen.

Politisk Eksponeret Person ( PEP)

En politisk eksponeret person er en person, som har, eller som inden for de sidste 12 måneder, har haft en fremtrædende offentlig funktion i en stats eller international organisation, som f.eks. den Europæiske Union eller Nato samt disse personers familiemedlemmer eller nært tilknyttede medarbejdere.

Politisk eksponerede personer:

 • Stats- eller regeringschef
 • Minister
 • Viceminister eller assisterende minister
 • Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer
 • Højesteretsdommer
 • Medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser der udgør en endelig appelinstans
 • Medlem af revisionsretter
 • Medlem af de øverste ledelsesorganer for centralbanker
 • Ambassadører
 • Chargé d’affaires
 • Højtstående officer i de væbnede styrker
 • Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ
 • Direktør, vicedirektør, medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation (f.eks. EU ellerNATO)
 • Medlem af et politisk partis styrelsesorgan

Med nært tilknyttet person menes ægtefælle, registreret partner, samlever, barn, forældre samt ægtefælle, samlevende eller registeret partner til et barn af en PEP, så personer med tilknytning til politisk eksponerede personer skal oplyses i blanketten.

 • Ægtefælle
 • Registreret partner
 • Samlever
 • Barn
 • Ægtefælle, samlevende eller registreret partner til barn af PEP
 • Forælder
 • Nære samarbejdspartnere til en PEP, der sammen ejer et firma eller på anden måde har bestemmende indflydelse på et selskab

Hvorfor er denne information nødvendig

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), betyder at vi er forpligtet til at indhente oplysninger om firmaets ejerstruktur og firmaets reelle ejer samt oplysning om den reelle ejer er en politisk eksponeret person.

Hvad skal jeg gøre hvis ejerstrukturen ændres

Når ud underskriver blanketten, er du som firmakunde forpligtiget til at oplyse Eurocard om ændringer i ejerstrukturen, som påvirker de tidligere afgivne oplysninger. Dette medfører at en tegningsberettiget person for virksomheden, skal fremsende en ny underskrevet blanket med de nye oplysninger om den reelle ejer.